Contact Us FAQ Fran├žais
Home / AANIIN EZHINIKAADEG (WAABANDA'IWEWIN 1): Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

AANIIN EZHINIKAADEG (WAABANDA'IWEWIN 1): Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

Maple Leaf This item is only available for Canadian orders.
This title is a part of the series Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version


Catalogue Number:  RS0001OJ
Producer:  Redcloud Studios
Producing Agencies:  Redcloud Studios
Subject:  Canadian History, Canadian Social Studies, Documentary, First Nations Studies, Guidance, Health, History, Indigenous Issues, Indigenous Peoples, Social Studies, Sociology
Language:  Ojibway
Grade Level:  6 - 8, 9 - 12, Post Secondary, Adult
Country Of Origin:  Canada
Copyright Year:  2018
Running Time:  22:00


Request Preview Access

Gete ondaanike /mazinaabii’ige inini Kris Nahrgang, dash ge nimi’i / gaagigidoo Ikwe Sarain Carson Fox wiindamaagewag dibajimowinan aaniin ge wiinawaa gaa-ezhiwebiziyaad ezhi anishinaabewaadiziyaad. Mii gii-ishkwa mawidisaawaad o’o gikenoo’amaagewinini Isaac Murdoch gwayak Nimkii Aazhbikoong iwedi Elliott Lake, Kris dash Sarain izhaawag anaamiindim babaawaabandamowaad imaa zaaga’igan ezhinikaadeg Lovesick Lake, mii dash ge Sarain odizhiinan Kris ji-waabamaad Odedeyan ezhinikaazod Jim Dumont ezhi dependagozid waabanong ishkwaadem o’o niswi ishkodewanan Midewiwin.

Please click here for the English version of this program.Browse Our Collection By Subject

View All Subjects