Contact Us FAQ Français
Home / Producers / Redcloud Studios

Redcloud Studios

56 title(s) found.

1 2 Next »  Last »

AANIIN EZHINIKAADEG (WAABANDA'IWEWIN 1): Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

AANIIN EZHINIKAADEG (WAABANDA'IWEWIN 1): Future History:...

Redcloud Studios RS0001OJ

Gete ondaanike /mazinaabii’ige inini Kris Nahrgang, dash ge nimi’i / gaagigidoo Ikwe Sarain...

ABINOOJIWAG (WAABANDA'IWEWIN 2): Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

ABINOOJIWAG (WAABANDA'IWEWIN 2): Future History: Harnessing...

Redcloud Studios RS0002OJ

Kris dash Sarain izhaawag gichi ogema oodena wii-ganoonawaad gaa-ganawenimaad abinoojiwag Cindy...

ANISHINAABE INAADIZIWIN - (WAABANDA'IWEWIN 13): Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

ANISHINAABE INAADIZIWIN - (WAABANDA'IWEWIN 13): Future History:...

Redcloud Studios RS0013OJ

Sarain and Kris delve into the bigger questions of culture and how it shapes who they are as...

ANISHINAABEMOWIN - (WAABANDA'IWEWIN 8): Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

ANISHINAABEMOWIN - (WAABANDA'IWEWIN 8): Future History:...

Redcloud Studios RS0008OJ

Kris dash Sarain omisawendaanaawaa wii-gikendamowaad anishinaabemowin. Omawidisaawaan gaa-nitaa...

ANJISEMAAGAD (WAABANDA’IWEWIN 13): Future History Series (Season 2) - Ojibway Version

ANJISEMAAGAD (WAABANDA’IWEWIN 13): Future History Series...

Redcloud Studios RS0027OJ

Kris izhaa Ottawa oodena owaabamaad Elaine Kicknosway, mii awe gaa-niigaanskang zhigo ge...

ANJITOODAA: (WAABANDA’IWEWIN 10): Future History Series (Season 2) - Ojibway Version

ANJITOODAA: (WAABANDA’IWEWIN 10): Future History Series...

Redcloud Studios RS0024OJ

Kris omegwashkowaan Alexandra Kahsenni io Nahwegahbow, Mii awe nitam gaa-bimitood gete gegoowan...

ANJITOOWIN - (WAABANDA’IWEWIN 3): Future History Series (Season 2) - Ojibway Version

ANJITOOWIN - (WAABANDA’IWEWIN 3): Future History Series...

Redcloud Studios RS0017OJ

Kris mawidishiwe iwedi anishinaabe gikinoo’amaage’iwigamig, mii imaa gegoowan ezhi...

ANSIDOODAA: (WAABANDA’IWEWIN 5): Future History Series (Season 2) - Ojibway Version

ANSIDOODAA: (WAABANDA’IWEWIN 5): Future History Series (Season...

Redcloud Studios RS0019OJ

Kris owiijiwaan Brandon Oolayou, Inuk gaa-onjiid Frobisher Bay, Mii nooji’aawaad seal dash ge...

Awaken: Episode 1: Future History Series (Season 2)

Awaken: Episode 1: Future History Series (Season 2)

Redcloud Studios RS0015

Kris and Sarain begin this season’s journey exploring their individual paths. Kris delves into...

AZHEGIIWETOODAA: (WAABANDA’IWEWIN 7): Future History Series (Season 2) - Ojibway Version

AZHEGIIWETOODAA: (WAABANDA’IWEWIN 7): Future History Series...

Redcloud Studios RS0021OJ

Kris obabaa wiijiwaan Jeff Monague, mii gikinoo’amaawind aaniin inake ge izhi bimaadizid mii omaa...

AZHENIGEWIN - (WAABANDA’IWEWIN 2): Future History Series (Season 2) - Ojibway Version

AZHENIGEWIN - (WAABANDA’IWEWIN 2): Future History Series...

Redcloud Studios RS0016OJ

Kris babaa ayaa Manitoulin minising “The Unceded Journey” I’iwe gaa-pimoseng...

BAAKAN INENDAAMOK: (WAABANDA’IWEWIN 9): Future History Series (Season 2) - Ojibway Version

BAAKAN INENDAAMOK: (WAABANDA’IWEWIN 9): Future History Series...

Redcloud Studios RS0023OJ

Kris gikenoo’amawaa gete mazinabii’iganan zhigo ge gete anishinaabe gikinoo’amaage inini...

BAAKAN INENDAN: (WAABANDA’IWEWIN 4): Future History Series (Season 2) - Ojibway Version

BAAKAN INENDAN: (WAABANDA’IWEWIN 4): Future History Series...

Redcloud Studios RS0018OJ

Kris wiisookaage awe inakonigewin gijipizon, mii owiijiwaan Brenda Lee dash ge Maurice Switzer...

Cultural Appropriation - Episode 11: Future History: Harnessing Knowledge (Season 1)

Cultural Appropriation - Episode 11: Future History: Harnessing...

Redcloud Studios RS0011

Hosts Sarain and Kris discuss the problematic history and current trends of cultural appropriation...

Culture - Episode 13: Future History: Harnessing Knowledge (Season 1)

Culture - Episode 13: Future History: Harnessing Knowledge...

Redcloud Studios RS0013

Sarain and Kris delve into the bigger questions of culture and how it shapes who they are as...

DIBAAKONIGEWIN - (WAABANDA'IWEWIN 12): Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

DIBAAKONIGEWIN - (WAABANDA'IWEWIN 12): Future History:...

Redcloud Studios RS0012OJ

Sarain dash Kris obabaa waabandaanaawaa aaniin inake ezhi ganawejigadeg anishinaabe inaakonigewinan...

Food - Episode 7: Future History: Harnessing Knowledge (Season 1)

Food - Episode 7: Future History: Harnessing Knowledge (Season...

Redcloud Studios RS0007

Hosts Kris and Sarain get a taste of the many different aspects of Food Sovereignty.   They visit...

Future History: Harnessing Knowledge (Season 1)

Future History: Harnessing Knowledge (Season 1)

Redcloud Studios RS0000

A documentary series about shifting the colonial narrative and celebrating the reclamation of...

Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

Redcloud Studios RS0000OJ

Mii onow dibajimowinan awe anishinaabe gikendassowin dash ge niigaan gwayak Kris Nahrgang izhi...

Future History: The Message (Season 2)

Future History: The Message (Season 2)

Redcloud Studios RS0014

Indigenous People are reaching back into their history and harnessing their ancestral Knowledge as...

Future History: The Message (Season 2) - Ojibway Version

Future History: The Message (Season 2) - Ojibway Version

Redcloud Studios RS0014OJ

Mii onow dibajimowinan awe anishinaabe gikendassowin dash ge niigaan gwayak Kris Nahrgang izhi...

GETE WAABANDE'IWEWIN - (WAABANDA'IWEWIN 9): Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

GETE WAABANDE'IWEWIN - (WAABANDA'IWEWIN 9): Future History:...

Redcloud Studios RS0009OJ

Kris dash Sarain ogagwe gikendaanawaa mewinzha gaa-wanikeyaad, zhigo ge gaa-ganawedamowaad gete...

GOSHKOZIWIN: (WAABANDA’IWEWIN 1): Future History Series (Season 2) - Ojibway Version

GOSHKOZIWIN: (WAABANDA’IWEWIN 1): Future History Series...

Redcloud Studios RS0015OJ

Kris dash Sarain oshki maajitaawag. Kris omikwendaan odinawemaa’ Mike McMillian zhigo ge...

GWAYAKOBIDOODAA: (WAABANDA’IWEWIN 11): Future History Series (Season 2) - Ojibway Version

GWAYAKOBIDOODAA: (WAABANDA’IWEWIN 11): Future History Series...

Redcloud Studios RS0025OJ

Kris obabaa wiijiwaa’ Jade dash Mitch Huguenin, mii ingiw nigaanskamowaad...

INAAKONIGEWIN (WAABANDA'IWEWIN 3): Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

INAAKONIGEWIN (WAABANDA'IWEWIN 3): Future History: Harnessing...

Redcloud Studios RS0003OJ

Sarain dash Kris dibajimowag onowe gaa-inaakonigewaad gichi dibaakone ininiwag dash ge aaniin gegoo...

IZHITAAWIN - (WAABANDA'IWEWIN 11): Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

IZHITAAWIN - (WAABANDA'IWEWIN 11): Future History: Harnessing...

Redcloud Studios RS0011OJ

Sarain dash Kris dibajimowag owe mewinzha aaniin gaagi ezhiwebiziyaad anishinaabeg zhigo ge...

Justice - Episode 12: Future History: Harnessing Knowledge (Season 1)

Justice - Episode 12: Future History: Harnessing Knowledge...

Redcloud Studios RS0012

Sarain and Kris explore Indigenous concepts of Justice, from restorative justice to cultural...

Language - Episode 8: Future History: Harnessing Knowledge (Season 1)

Language - Episode 8: Future History: Harnessing Knowledge...

Redcloud Studios RS0008

Hosts Kris and Sarain share their deep desire to know their language. They visit with Anishnaabe...

MAZINAABII'IGEWIN - (WAABANDA'IWEWIN 6): Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

MAZINAABII'IGEWIN - (WAABANDA'IWEWIN 6): Future History:...

Redcloud Studios RS0006OJ

Sarain dash Kris onanda gikendaanawaa onow gaa-mazinabii’igewaad zhigo ge aadizookewin. Mii iwedi...

MIIJIM - (WAABANDA'IWEWIN 7): Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

MIIJIM - (WAABANDA'IWEWIN 7): Future History: Harnessing...

Redcloud Studios RS0007OJ

Kris dash Sarain ogojipidaanaawaa anishinaabe miijim. Omawidisaawaan dibaakonige ikwe Adrianne...

MINO BIMAADIZIWIN - (WAABANDA'IWEWIN 10): Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

MINO BIMAADIZIWIN - (WAABANDA'IWEWIN 10): Future History:...

Redcloud Studios RS0010OJ

Kris dash Sarain odazhindaanawaa mino bimaadiziwin. Onagishkawaawaan nenaadawi’iwe inini John...

MINOCHIGEWIN: (WAABANDA’IWEWIN 12): Future History Series (Season 2) - Ojibway Version

MINOCHIGEWIN: (WAABANDA’IWEWIN 12): Future History Series...

Redcloud Studios RS0026OJ

Kris inaa’idoo Manitoulin minising, omaa gwayak minising, mii omaa mewezha gaa-dazhi...

Museums, Monuments & Living History - Episode 9: Future History: Harnessing Knowledge (Season 1)

Museums, Monuments & Living History - Episode 9: Future History:...

Redcloud Studios RS0009

Our hosts, Kris and Sarain dig deeper into the world of Archaeology, preservation of artefacts and...

NIBI (WAABANDA'IWEWIN 4): Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

NIBI (WAABANDA'IWEWIN 4): Future History: Harnessing Knowledge...

Redcloud Studios RS0004OJ

Sarain dash Kris odizhindanawaa noongom ezhi maazhi izwebak nibikong zhigo dash ge...

NIMI'IDIWIN (WAABANDA'IWEWIN 5): Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

NIMI'IDIWIN (WAABANDA'IWEWIN 5): Future History: Harnessing...

Redcloud Studios RS0005OJ

Kris dash Sarain odazhindaanawaa onow nimi’idiwin zhigo ge manidookewin dash waabanjigewin. Mii...

ODAAPININDAA: (WAABANDA’IWEWIN 8): Future History Series (Season 2) - Ojibway Version

ODAAPININDAA: (WAABANDA’IWEWIN 8): Future History Series...

Redcloud Studios RS0022OJ

Kris omaa izhaa Haudenosaunee wigwaming mii owaabandaan ishkonigan Thames Valley. Sarain babaamose...

Origin Stories - Episode 1: Future History: Harnessing Knowledge (Season 1)

Origin Stories - Episode 1: Future History: Harnessing Knowledge...

Redcloud Studios RS0001

Archaeologist/Artist Kris Nahrgang, and Dancer/Activist Sarain Carson Fox share their personal...

Paradigm Shift: Episode 13: Future History Series (Season 2)

Paradigm Shift: Episode 13: Future History Series (Season 2)

Redcloud Studios RS0027

Kris goes to Ottawa to meet Elaine Kicknosway, 60’s Scoop Advocate and Co-Founder of The National...

Policy - Episode 3: Future History: Harnessing Knowledge (Season 1)

Policy - Episode 3: Future History: Harnessing Knowledge (Season...

Redcloud Studios RS0003

Our hosts, Sarain and Kris unpack the complexities of government policy and its effect on...

Pow Wow & Exhibition - Episode 5: Future History: Harnessing Knowledge (Season 1)

Pow Wow & Exhibition - Episode 5: Future History: Harnessing...

Redcloud Studios RS0005

Our hosts, Kris and Sarain break down the concepts of Pow Wow, ceremony and exhibition. They meet...

Rebuild - Episode 3: Future History Series (Season 2)

Rebuild - Episode 3: Future History Series (Season 2)

Redcloud Studios RS0017

Kris visits the Ojibwe Cultural Foundation on M’Chigeeng First Nation, an organization that...

Reclaim: Episode 7: Future History Series (Season 2)

Reclaim: Episode 7: Future History Series (Season 2)

Redcloud Studios RS0021

Kris gets a personal tour from Park Manager Jeff Monague, who takes Kris on a survival skills walk...

Recover: Episode 8: Future History Series (Season 2)

Recover: Episode 8: Future History Series (Season 2)

Redcloud Studios RS0022

Kris visits the Haudenosaunee Longhouses in the interactive museum of Ska-nah-doht Village in the...

Redefine: Episode 9: Future History Series (Season 2)

Redefine: Episode 9: Future History Series (Season 2)

Redcloud Studios RS0023

Kris learns about the ancient practice of pictographs from Artist, Activist and Anishnaabe...

Reframe: Episode 5: Future History Series (Season 2)

Reframe: Episode 5: Future History Series (Season 2)

Redcloud Studios RS0019

Kris joins Brandon Oolayou, Inuk from Frobisher Bay, on a seal hunt and Nellie Kusugak,...

Reimagine: Episode 4: Future History Series (Season 2)

Reimagine: Episode 4: Future History Series (Season 2)

Redcloud Studios RS0018

Kris takes part in a Wampum Belt & Treaty Teaching Workshop with Artist Brenda Lee and...

Rematriate - Episode 2: Future History Series (Season 2)

Rematriate - Episode 2: Future History Series (Season 2)

Redcloud Studios RS0016

Kris travels to Manitoulin Island for “The Unceded Journey,” a guided walking tour that...

Renew: Episode 10: Future History Series (Season 2)

Renew: Episode 10: Future History Series (Season 2)

Redcloud Studios RS0024

Kris meets with Alexandra Kahsenni:io Nahwegahbow, the first ever Associate Curator of Historical...

Replenish: Episode 12: Future History Series (Season 2)

Replenish: Episode 12: Future History Series (Season 2)

Redcloud Studios RS0026

Kris walks through the Sheguiandah Quarry on Manitoulin Island, an unmarked prehistoric site that...

Restore: Episode 11: Future History Series (Season 2)

Restore: Episode 11: Future History Series (Season 2)

Redcloud Studios RS0025

Kris gets a personal tour by brother/sister scholars Jade and Mitch Huguenin who are largely...


1 2 Next »  Last »

Browse Our Collection By Subject

View All Subjects