Contact Us FAQ Fran├žais
Home / ABINOOJIWAG (WAABANDA'IWEWIN): Future History: Harnessing Knowledge, Season 1, Ojibway Version

ABINOOJIWAG (WAABANDA'IWEWIN): Future History: Harnessing Knowledge, Season 1, Ojibway Version

Maple Leaf This item is only available for Canadian orders.
This title is a part of the series Future History: Harnessing Knowledge, Season 1, Ojibway Version


Catalogue Number:  RS0002OJ
Producer:  Redcloud Studios
Producing Agencies:  Redcloud Studios
Subject:  Canadian History, Canadian Social Studies, Documentary, Family Studies/Home Economics, First Nations Studies, Guidance, Health, History, Indigenous Issues, Indigenous Peoples, Social Studies, Sociology
Language:  Ojibway
Grade Level:  6 - 8, 9 - 12, Post Secondary, Adult
Country Of Origin:  Canada
Copyright Year:  2018
Running Time:  22:00


Request Preview Access

Kris dash Sarain izhaawag gichi ogema oodena wii-ganoonawaad gaa-ganawenimaad abinoojiwag Cindy Blackstock. Mii go gaa-izhi dagoshinowaad iwedi Woodland Cultural Centre, mii omaa gaa-izhi waabamaawaad Roberta Hill mii dash gaa izhi dibajimod aaniin gaa-pii- izhiwebizid gikinoo’amawind iwedi Mohawk Institute. Sarain dash Kris obabaawaabande’igowaan Paula Withrow i’iwedi gikinoo’amaadiwigamig, mii ge gaa-izhi gikendamowaad aaniin gegoo izhi ganawejigaateg. Mii ezhi-maajibizowaad gwayak Montreal wii-mawidisawaad 60 scoop gaagi odaapinind dash ge nagamo ikwe Nina Segalowitz, mii gaa-izhi bizindawawaad dibajimod mewinzha gii-pii- odaapinigozid.

Please click here for the English version of this program.Browse Our Collection By Subject

View All Subjects