Contact Us FAQ Fran├žais
Home / ANISHINAABEMOWIN - (WAABANDA'IWEWIN 8): Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

ANISHINAABEMOWIN - (WAABANDA'IWEWIN 8): Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

Maple Leaf This item is only available for Canadian orders.
This title is a part of the series Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version


Catalogue Number:  RS0008OJ
Producer:  Redcloud Studios
Producing Agencies:  Redcloud Studios
Subject:  Arts, Canadian History, Canadian Social Studies, Documentary, Family Studies/Home Economics, First Nations Studies, Guidance, History, Indigenous Issues, Indigenous Peoples, Social Studies, Sociology
Language:  Ojibway
Grade Level:  6 - 8, 9 - 12, Post Secondary, Adult
Country Of Origin:  Canada
Copyright Year:  2018
Running Time:  22:00


Request Preview Access

Kris dash Sarain omisawendaanaawaa wii-gikendamowaad anishinaabemowin. Omawidisaawaan gaa-nitaa anishinaabemod Gabe Desrosiers o’o dazhindang anishinaabemowin zhigo dash aaniin inake ge ezhi wiikojitoowiing owe giizhe manidoo gaagi miinigowiing. Mii omaa gikinoo’amaadii’iwigamig Toronto, omawidisaawaan mazinaakizige ikwe Susan Blight gaagi ozhitood Ogimaa Mikana, mii go onji gagwe wiikoojitood anishinaabemowin, zhigo ge babaa anishinaabe ozhibii’iged miziwe omaa oodenang Toronto.
Sarain dash Kris izhaawag Wahta ishkonigan owaabamaawaad Mohawkimod Ryan DeCaire, mii o’o nigaanishkang ge wiin odinawewin.Browse Our Collection By Subject

View All Subjects