Contact Us FAQ Fran├žais
Home / DIBAAKONIGEWIN - (WAABANDA'IWEWIN 12): Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

DIBAAKONIGEWIN - (WAABANDA'IWEWIN 12): Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

Maple Leaf This item is only available for Canadian orders.
This title is a part of the series Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version


Catalogue Number:  RS0012OJ
Producer:  Redcloud Studios
Producing Agencies:  Redcloud Studios
Subject:  Arts, Canadian History, Canadian Social Studies, Documentary, Family Studies/Home Economics, First Nations Studies, Guidance, Health, Indigenous Issues, Indigenous Peoples, Social Studies, Sociology
Language:  Ojibway
Grade Level:  6 - 8, 9 - 12, Post Secondary, Adult
Country Of Origin:  Canada
Copyright Year:  2018
Running Time:  22:00


Request Preview Access

Sarain dash Kris obabaa waabandaanaawaa aaniin inake ezhi ganawejigadeg anishinaabe inaakonigewinan omaa gwayak gibaakwa’odiiwigamigong. Mii omaa Toronto dibaakonige Ikwe Sara Mainville wiindamaage aaniin ezhiwebak anishinaabe dibaakonigewin. Miijim aabadad ji-mino ezhiwebak endaayeng Johl Whiteduck Ringuette jiibaakwe ji-wiisiniyaad Kris dash Sarain iwedi gwayak NishDish Wiisini’iwigamig. Mii omaa manidoo aki Collins Bay gibaakwa’odiiwigamig iwedi Kingston, omawidisaawaan gichi ayaa’aa Jim Johnson owe gaa manidooked zhigo ge gaa wiidookawaad ininiwag gaa-gibaakwagozowaad.Browse Our Collection By Subject

View All Subjects